CPP New Factory-Building อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

CPP New Factory-Building อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด อีกครั้ง ให้ดำเนินการสร้างโรงงานหลังใหม่

ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

โครงการ : ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ก่อสร้าง : บ่อบำบัดน้ำเสีย และ อาคารควบคุม ต.สามควายเผือก จ.นครปฐม ระยะเวลาก่อสร้าง 7 เดิอน

  • 1
  • 2