บริษัท ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด

1.1 บ่อน้ำ คสล. จำนวน 1 บ่อ
1.2 อาคาร Blower house จำนวน 1 หลัง
1.3 ฐาน Catchment Tank จำนวน 1 ฐาน
1.4 ฐานปั๊มและ Pump pad จำนวน 7 ฐาน
1.5 ห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published.