ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

โครงการ : ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ
ก่อสร้าง : บ่อบำบัดน้ำเสีย และ อาคารควบคุม ต.สามควายเผือก จ.นครปฐม
ระยะเวลาก่อสร้าง 7 เดิอน